İsfahan -Türk

Thursday, January 11, 2007


پخش سيدي و شبنامه در دانشگاههاي اصفهان

طبق خبر هاي رسيده از دانشگاه هاي آزاد و سراسري اصفهان دانشجويان هويت طلب آذربايجاني مقيم اين دانشگاهها اقدام به پخش شبنامه و سي دي هايي در مورد اوضاع و شرايط سياسي آذربايجان در بين دانشجويان ترك اين دانشگاهها كرده اند همچنين در اين شبنا مه ها از كليه دانشجويان براي شركت در مراسم هاي روز جهاني زبان مادري دعوت شده است


آذربايجان اويرنجي حركاتي -خبر بولومو-ايصفاهان

Home [Powered by Blogger]