İsfahan -Türk

Wednesday, May 16, 2007


پخش گسترده ویژه نامه اویرنجی گونو در دانشگاههای اصفهان

بنا براخبار رسیده از خبرنگار جنبش دانشجویی آذربایجان در اصفهان دیروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ویژه تامه هایی تحت عنوان" اویرنجی گونو "حاوی ۱۰ مقاله در مورد جنبش دانشجویی آذربایجان و حرکت ملی آذربایجان در بین دانشجویان ترک دانشگاههای اصفهان پخش شده که مورد استقبال کلیه دانشجویان قرار گرفته است. امروز نیز دانشجویان این دانشگاهها با جمع شدن در بعضی کلاسها و خوابگاههای دانشجویی روز دانشجو در آذربایجان را گرامی داشته و بین دوستان شیرینی پخش می کردند.

آذربایجان اویرنجی حرکاتی

Home [Powered by Blogger]