İsfahan -Türk

Friday, May 29, 2009


شماره دوزاردهم نشریه علمی ،ادبی،ورزشی سهند در دانشگاه اصفهان منتشر شد

میللی حرکت پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۸:

شماره یازدهم سهند در روز چهار شنبه 6 خرداد ماه ، با مضامینی همچون " قانون هماهنگی آواها در زبان تورکی آذربایجانی" ، "نگاهی به فعل از منظر وجه در تورکی آذربایجانی"، "آنا دیلی" ، "آراز" ،"ناغیل" ، مراسم عروسی در ایل قشقایی" ، ناسیونالیسیم نژادگرا" . . . منتشر شد. این نشریه با همکاری دانشجویان تورک دانشگاه اصفهان به صورت فصلنامه تحریر می شود.

لازم به ذکر است که در تحریر این نشریه دانشجویان تورک دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، مالک اشتر اصفهان، شیخ بهایی و دانشکده مهاجر ؛ دانشجویان دانشگاه اصفهان را مساعدت می کنند.

Home [Powered by Blogger]