İsfahan -Türk

Wednesday, November 07, 2007


برگزاری کلاس های تورکی در اصفهان

میللی شورا-چهار شنبه16 آبان ماه: آذوح: بنا بر خبر رسیده ، در اصفهان کلاس های آموزش زبان ترکی آذربایجانی برگزار شد . در اولین جلسه ی این کلاس که در روز جمعه برگزار گردید بیش از 60 نفر از دانشجویان تورک زبان دانشگاه های اصفهان حضور داشتند و این جلسات به صورت مداوم ادامه خواهد داشت .

Home [Powered by Blogger]